Skip to content Skip to navigation

INTEGRITETSPOLICY – ITALMOTOR SWEDEN AB

Denna integritetspolicy beskriver hur Italmotor Sweden AB, org. nr. 556793-5282, Färögatan 33, 164 51 Kista (“Italmotor” eller “vi”) behandlar personuppgifter när du besöker och använder vår hemsida eller interagerar med oss genom denna (exv. begär en offert eller bokar en provkörning). Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter och hur du kan utöva dessa gentemot oss, då vi behandlar dina personuppgifter så som personuppgiftsansvarig.

Vår hemsida innehåller länkar till andra företags hemsidor. Dessa hemsidor har sin egen integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vad som sker där eller vilken information som lämnas. Om du besöker dessa hemsidor bör du själv söka upp den information som beskriver hur företaget som tillhandahåller hemsidan behandlar dina personuppgifter.

När det gäller information om insamling, hantering och lagring av information från cookies, kan du läsa mer om detta i vår cookie policy här. När det gäller behandling av personuppgifter som sker genom cookies, är denna integritetspolicy tillämplig. Notera också att eftersom cookies behandlas med stöd av den lagliga grunden samtycke – kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på länken ”Cookie Policy” längst ner på vår hemsida.

1. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER NÄR DU ANVÄNDER HEMSIDAN

För att underlätta din förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter, beskriver vi nedan ändamål, vilka kategorier av personuppgifter, vilka behandlingsaktiviteter, laglig grund samt hur länge vi sparar personuppgifter, utifrån hur du använder hemsidan.

Boka provkörning

Ändamål: För att boka en provkörning av en bil.
Vilka personuppgifter som behandlas: Ditt namn, kontaktuppgifter och adress.
Hur vi behandlar dem: Vi samlar in personuppgifterna genom hemsidan och delar dessa med en lämplig återförsäljare baserat på vilken bilmodell du valt och din adress.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda en provkörning.
Hur länge vi sparar dem: Till dess vi delat uppgifterna med återförsäljaren. För att få reda på hur länge återförsäljaren sparar dina personuppgifter, vänligen se deras integritetspolicy.

Begäran om offert
Ändamål:För att kunna ge dig en offert på den bil du begärt.
Vilka personuppgifter som behandlas: Ditt namn, kontaktuppgifter och adress.
Hur vi behandlar dem: Vi samlar in personuppgifterna genom hemsidan och antingen skickar vi en offert själva, eller delar dina personuppgifter och begäran med en lämplig återförsäljare baserat på vilken bilmodell du valt och adress.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda en offert.
Hur länge vi sparar dem: Så länge som offerten gäller.

Kundtjänst
Ändamål: Att ge dig kundtjänst.
Vilka personuppgifter som behandlas: Ditt namn, kontaktuppgifter, adress och annan som du lämnar till oss när vi kommunicerar.
Hur vi behandlar dem: Vi samlar in personuppgifterna, antingen genom formuläret på hemsidan, att du skickar ett mail till oss, eller genom ett telefonsamtal. De uppgifter som du lämnar kommer att användas för ändamålet att besvara din fråga. Potentiellt delas uppgifterna med en återförsäljare om nödvändigt för att besvara din fråga.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna ge dig kundtjänst.
Hur länge vi sparar dem: Så länge som ärendet som du begärt kundtjänst för är igång.

Anmälan till nyhetsbrev/marknadsföring
Ändamål: Att skicka nyhetsbrev,inbjudningar till evenemang och annan marknadsföring som du begärt.
Vilka personuppgifter som behandlas: Ditt namn och kontaktuppgifter.
Hur vi behandlar dem: Vi samlar in personuppgifterna genom att du lämnar dem via hemsidan, och använder dem för att kontakta dig via e-post eller telefon. Om vi använder oss av en tjänsteleverantör för design och distribution av marknadsföringen, kan dina personuppgifter komma att delas med dem för detta syfte.
Laglig grund: Ditt samtycke.Detta kan när du när som helst dra tillbaka, antingen genom att kontakta oss enligt nedan, eller med avseende på elektronisk kommunikation, genom att avsluta prenumerationen genom den länk som finns i det mottagna meddelandet. Vänligen notera att tillbakadragandet inte påverkar lagligheten av vår behandling som grundar sig på ditt samtycke före det att du drog tillbaka samtycket (dvs. sådan marknadsföring du fått innan samtycket drogs tillbaka).
Hur länge vi sparar dem: Så länge som vi har ditt samtycke (dvs. till dess du drar tillbaka ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss, eller med avseende på elektronisk kommunikation, genom att avsluta prenumerationen genom den länk som finns i det mottagna meddelandet).

Utlämnande av dina kontaktuppgifter till koncernbolag och/eller partners för marknadsföring
Ändamål: Att lämna ut dina kontaktuppgifter till våra (i) koncernbolag och/eller (ii) partners inom bil-, försäkrings- eller telekommunikationsbranschen, eller till finansiella aktörer, i syfte att dessa ska kunna skicka nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang, och annan marknadsföring gällande deras produkter och tjänster.
Vilka personuppgifter som behandlas: Ditt namn och kontaktuppgifter.
Hur vi behandlar dem: Vi samlar in personuppgifterna genom att du lämnar dem via hemsidan, och delar dem med koncernbolag och eller de partners du gett ditt samtycke till för dessa ska kunna skicka marknadsföring till dig via e-post och sms.
Laglig grund: Ditt samtycke. Detta kan när du när som helst dra tillbaka, antingen genom att kontakta oss enligt nedan, eller med avseende på elektronisk kommunikation, genom att avsluta prenumerationen genom den länk som finns i det mottagna meddelandet. Vänligen notera att tillbakadragandet inte påverkar lagligheten av vår behandling som grundar sig på ditt samtycke före det att du drog tillbaka samtycket (dvs. sådan marknadsföring du fått innan samtycket drogs tillbaka).
Hur länge vi sparar dem: Så länge som vi har ditt samtycke (dvs. till dess du drar tillbaka ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss, eller med avseende på elektronisk kommunikation, genom att avsluta prenumerationen genom den länk som finns i det mottagna meddelandet).

2. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER
I tillägg till de aktörer som beskrivs enligt ovan under respektive aktivitet, lämnas dina personuppgifter ut till följande aktörer:
- till tjänsteleverantörer av IT-system som agerar på vårt uppdrag som personuppgiftsbiträden, så som interna och externa kommunikationsverktyg, lagringstjänster och CRM-system.
- till myndigheter vid utredningar om misstänkt brottslighet eller om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
- om vi, eller en betydande del av vår verksamhet skulle säljas till en tredje part, skulle dina personuppgifter delas med tredje parter i samband med sådan försäljning. Sådan delning av personuppgifter bygger på vårt berättigade intresse av att kunna lämna ut uppgifter om verksamheten för att kunna genomföra en försäljning av denna.

3. ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES
Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter att behandlas inom EU/EES. Men, i förhållande till vissa tjänster från våra personuppgiftsbiträden, tillhandahålls dessa från länder utanför EU/EES (ett s.k. tredje land). När det sker en överföring av personuppgifter till ett tredje land, vidtar vi lämpliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter får ett tillräckligt skydd.
Detta inkluderar att överföringen:
- sker till ett land som EU-kommissionen har bedömt säkerställer en adekvat skyddsnivå, vilket innebär att personuppgifter kan flöda fritt till detta land från EU/EES utan att ytterligare säkerhetsåtgärder krävs; eller
- har säkerställts genom ingående av ett avtal som inkluderar standardavtalsklausuler utfärdade av EU-kommissionen ((EU) 2021/914) mellan oss och mottagaren (eller mottagaren och dess underbiträde) utan att några ändringar eller tillägg gjorts i strid med dessa villkor, och om vi bedömer det nödvändigt, med tillägg av kompletterande skyddsåtgärder för att säkerställa en skyddsnivå likvärdig den inom EU.

Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder vi vidtagit när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES, genom att kontakta oss enligt nedan.

Du kan hitta mer information om vilka länder som av EU-kommissionen har bedömts ha en adekvat skyddsnivå här, och läsa mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.

4. DINA RÄTTIGHETER
Genom att kontakta oss i enlighet med nedan, kan du utöva följande rättigheter:

Rätt till tillgång
Innebär rätten att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och om så är fallet, rätt att få tillgång till dessa (exempelvis genom ett registerutdrag). Du kan läsa mer om denna rättighet på Integritetskyddsmyndighetens hemsida här.

Rätt till rättelse
Innebär rätten att få personuppgifter rättade om du anser dessa vara felaktiga och/eller ofullständiga. Du kan läsa mer om denna rättighet på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Rätt till radering
Innebär rätten att begära radering av dina personuppgifter. Som ett exempel, kan du begära radering av personuppgifter som inte behövs för det ändamål som de samlades in för, eller på grund av att du dragit tillbaka ditt samtycke. Du kan läsa mer om denna rättighet på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Rätt till begränsning av behandling
Innebär rätten för dig att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, exempelvis under den tid vi behöver för att bedöma korrektheten av uppgifterna, i sådana fall du meddelat oss att personuppgifterna är inkorrekta. Du kan läsa mer om denna rättighet på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Rätt till dataportabilitet
Innebär att för det fall den lagliga grunden är samtycke, har du dels rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, dels att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan läsa mer om denna rättighet på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Rätt till invändning
Innebär rätten att invända mot behandlingar av dina personuppgifter, exempelvis när den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse, inkluderat när personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du kan läsa mer om denna rättighet på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Rätt att lämna klagomål
Innebär rätten att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling sker i strid med gällande lagstiftning. Klagomål kan lämnas här via Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

5. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Vänligen notera att informationen i denna integritetspolicy kan komma att ändras eller utökas. Vid ändringar eller utökningar kommer en ny version av policyn publiceras på vår hemsida. Detta innebär att du på regelbunden basis bör läsa igenom denna information.

6. KONTAKTA OSS
Om du har några frågor relaterade till denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom e-post på adressen privacy.se@astara.com eller genom att skriva ett brev till Italmotor Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista.